Beleid

Gedragsregels begeleiders in de sport

Binnen Civicum zijn we al enige tijd bezig om te zorgen voor een veilig sport klimaat. Leden moeten zich veilig voelen binnen onze vereniging en vrij zijn om zich zelf te kunnen zijn. Daarom is Rianne Hillenaar onlangs als vertrouwenspersoon geïnstalleerd.  Hier kun je altijd terecht als er iets binnen Civicum is gebeurd waarover je met iemand in vertrouwen zou willen spreken. Daarnaast vinden we het belangrijk enkele ongeschreven regels en afspraken vast te leggen. Dit doen we door de gedragsregels "begeleiders in de sport " van NOC/NSF te omarmen. In deze regels staat hoe begeleiders zich binnen de vereniging moeten gedragen en verhouden tot diegene waar ze de verantwoordelijkheid voor dragen.  Daarnaast zullen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gaan stellen voor diegene met minderjarigen binnen onze vereniging omgaan. Hierover zullen we jullie op een later tijdstip gaan informeren.  
De ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals we ze gaan hanteren binnen Civicum zijn:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Het bestuur.