ALV 2021

Nieuws afbeelding

Geacht lid,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021.
De ledenvergadering zal om 20:00 uur beginnen in het clubhuis.
Bijgaand bij dit bericht treft u de agenda van de vergadering aan. 
De notulen van de vorige ledenvergadering kunt u per 4 oktober 2021 raadplegen via de website www.civicum.nl. Als u inlogt op uw eigen account kunt u deze vinden onder 'club' en dan onder 'documenten'. 
Wij hopen op een grote opkomst, maar mocht u toch verhinderd zijn dan ontvangen wij graag een afmelding. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Hilleke Homburg
Secretaris C.M.H.C. Civicum

Algemene Ledenvergadering 2021 C.M.H.C. Civicum

Woensdag 20 oktober 2021

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuring notulen AV 2020
 5. Terugblik seizoen 2020-2021
 6. Commissies maken de balans op
 7. Financieel jaarverslag 2020-2021
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. PAUZE
 11. Wisseling commissieleden
 12. Wisseling bestuursleden
 13. Beleid en acties 2021 en verder
 14. Begroting 2021-2022
 15. Contributie
 16. Rondvraag
 17. Sluiting


Van het bestuur | 28 September